15 മിനിട്ടില്ലോ/Vegetarian lunch meal/നോയമ്പ് സ്പെഷ്യൽ ഉച്ചയൂണ്/kaya moru curry/അമരക്കായ ഉപ്പേരി

Ingredients for moru curry:-
Green banana – 4
Red chilli powder – 1/4th spoon
Turmeric powder – 1/6th spoon
Salt – 1/2 spoon
Water – 1/2cup
Curry leaves
Green chilli – 2
Coconut Oil – 1 t spoon
Mustard – 1/2 spoon
Fenugreek – 1/4th spoon
Red chilli – 3
Coconut – 1/4th cup
Cumin seeds – 1/5th spoon
Yoghurt – 1/2 cup

Erissery /Elassery/ Mathanga -Payar Erissery Recipe in malayalam: – https://youtu.be/SuM8fRCo-Dw

Kumbalanga Moru curry/Kumbalanga Pulissery without coconut:- https://youtu.be/FGQK7Sksk-Q

Beetroot pickle:- https://youtu.be/47z8m2hSuD8

Lunch Menu:- https://www.youtube.com/playlist?list=PLoq3W0NulFKI592mpjMFhreRfMlY6TVjU
Video Rating: / 5