വീട്ടിൽ ഉള്ളത് വെച്ചൊരു ഉച്ചയൂണ്/Simple vegetarian meals/Easy lunch menu

പരിപ്പും മുരിങ്ങയില കറി ingredients:-
Chana dal – 1/4th cup
മുരിങ്ങയില – 2 cup
Tomato – 1
Water – 1 cup
Coconut – 1/4th cup
Salt – 1/3rd spoon
Red chilli powder – 1/2 spoon
Turmeric powder – 1/4th spoon
Mustard seeds – 1/4th spoon
Coconut oil – 1t spoon
Red chilli – 3
Curry leaves

പയറും കായ തൊലി ഉപ്പേരി ingredients:-
Red beans – 1/2 cup
Water – 1&1/2 cup
കായ തൊലി – 1/2 cup
Small onion – 5
Garlic – 5
Red chilli powder – 1/2 spoon
Salt – 1/3rd spoon
Coconut oil – 1 t spoon
Curry leaves

പപ്പട തോരൻ ingredients:-
പപ്പടം – 4
Small onion -5
Curry leaves
Oil

Lunch menu:-

Vegetarian recipes:-

Kerala nadan recipes :-

ഉപ്പേരി/തോരൻ recipes :-