ഒരു തനിനാടൻ ഉച്ചയൂൺ Kerala Vegetarian Meal for Lunch / Nadan Ucha bhakshanam

ഒരു തനിനാടൻ ഉച്ചയൂൺ Vegetarian Meal for Lunch / Nadan Ucha Bhakshanam by https://www.youtube.com/channel/UChAG2UF38ajsnb10Kwl4_hw?disable_polymer=true
This is a Traditional Lunch / Kerala Vegetarian Meal for Lunch / Nadan Ucha bhakshanam.
Menu:
1. Matta Arichoru made in pressure cooker (കുക്കറിൽ നല്ല മട്ട അരി ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to cook Parboiled Rice in Pressure Cooker )
2. Beetroot Pachadi.
3. Kalan.
4. Mathanga-kumbalanga olan.
5. Instant Puli Inji.
6. Lemon Peel Pickle. (Lemon pickle using leftover Lemon Peels ബാക്കി വന്ന നാരങ്ങ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സൗദിഷ്ടമായ അച്ചാർ https://youtu.be/iUo9U6I53yo )
Video Rating: / 5