എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം മൂന്നു കറിയും ചോറും || Vegetarian Meals Combo -No 1 || Ep: 578

Authentic Kerala Dishes with my personal Touch 😍

https://youtu.be/8uOVlCNHl2Y – parippu curry

https://youtu.be/scPw3gtVI9U – cabbage thoran

https://youtu.be/G4098vNsjko – Potato Mezhukku puratti